Podmínky ochrany osobních údajů

The Specialist s.r.o.

1. Ochrana osobních údajů

1.1. Odesláním formuláře na dodávku služeb uděluje Uživatel společnosti The Specialist s.r.o. se sídlem Praha 9, Ocelářská 975/45, PSČ 190 00, IČ: 05989183 jako provozovateli bez-diet.cz (dále jen „Poskytovatel“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů a uživatel potvrzuje, že je srozuměn s podmínky ochrany osobních údajů, a že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR“). Poskytovatel se zavazuje zapracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména ve smyslu GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden, popřípadě více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobní údaje jsou poskytovány, proto aby Poskytovatel mohl připravit nabídku služeb v oblasti Zdravého stravování a životního stylu a dále mohl v přiměřeném rozsahu posílat či jinak komunikovat obchodní sdělení týkající se této oblasti (zejména v podobě elektronických zpráv).

1.4 Při objednávce se vyžadují osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a uskutečnění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 S Nabídkou služeb Vás nemusí kontaktovat pouze poskytovatel, ale i jiný partner, který se účastní programu Bez Diet – výživové poradenství, především tím, že provozuje poradnu Bez Diet – výživové poradenství. Poskytovatel i partneři jsou oprávněni zpracovávat Uživatelovo osobní údaje v souladu s tímto souhlasem prostřednictvím zprostředkovatelů, kteří zajišťují provozní, servisní nebo IT služby. Všichni zúčastnění jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a nesmějí s nimi nakládat jinak, než je stanoveno v těchto podmínkách

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí této doby budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatelů přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitky proti zpracování podle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

1.8 Uživatel má právo podat Stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutnou požadavkem pro Uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, zda ji ze strany poskytovatelů plnit.

1.10 Ze strany poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Uživatel závazným potvrzením objednávky:

1.11.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů rovněž pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumu trhu a přímých nabídek produktů ze strany poskytovatele a třetích osob, ne však častěji než 1x týdně, a zároveň

1.11.2 prohlašuje, že zasílání informací podle odst. 7.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve smyslu novel, a proto uživatel se zasíláním informací podle odst. 7.4.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. vysloveně souhlasí.

1.11.3 Souhlas podle tohoto odstavce může uživatel kdykoliv písemně odvolat na info@bez-diet.cz.

1.12 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 těchto podmínek.

 2.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami vyplněním prostřednictvím kontaktního formuláře. Vyplněním formuláře uživatel vyjadřuje, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

2.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu.

 2.4. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 775 080 213, info@bez-diet.cz.

 2.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.8.2019.

Tato web stránka používá soubory cookies, její prohlížením akceptujete jejich použití