Všeobecné obchodní podmínky

Zaplacením objednávky služeb Uživatel souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1.Poskytovatelem služeb Výživové konzultace, Stravovacího plánu na míru a Analýzy současného jídelníčku a stravovacích návyků provozovaného na serveru www.bez-diet.cz, je společnost The Specialist s.r.o. se sídlem Ocelářská 975/45, 190 00, Praha 9, Česká republika. IČ: 05989183 jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající”).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku Výživové konzultace, Stravovacího plánu na míru nebo Analýzy současného jídelníčku a stravovacích návyků Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující”)

2. Předmět služby

2.1. Předmětem Služby je právo Uživatele absolvovat osobní Výživovou konzultaci Poskytovatele, která probíhá osobně na naší pobočce na ulici Klimentská 1443/50, Praha 1.

2.2. Předmětem Služby Stravovací plán na míru je právo Uživatele dostat vypracovaný jídelníček Poskytovatele, kterou Uživatel obdrží v elektronické formě, odevzdávaní jídelníčku probíhá online, přes předem domluvenou formu spojení (skype, google hangouts, whatsapp a další).

2.3. Předmětem služby je právo Uživatele absolvovat online konzultaci Analýza současného jídelníčku a stravovacích návyků Poskytovatele a další služby Poskytovatele nabízené na serverech https://bez-diet.cz/ (dále jen „Služby“). Konzultace probíhají online, přes předem domluvenou formu spojení (skype, google hangouts, whatsapp a další).

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny Výživové konzultace, získává Uživatel právo na hodinovou konzultaci s odborníkem na výživu, během které zjistí skladbu svého těla, metabolický věk ale i množství viscerálního tuku a vysvětlení naměřených hodnot.

3.2 Uhrazením ceny Stravovacího plánu na míru, získává Uživatel právo na vypracování Stravovacího plánu a absolvování 2x30min. online konzultaci.

Online konzultace budou probíhat podle domluvy přes skype, google hangouts, whatsapp a jiné.

První online konzultace se skládá z analýzy životního stylu, stravovacích návyků, zdravotního stavu a analýzy vrozených neboli dědičných dispozic.

Druhá online konzultace – spočívá ve vysvětlení vytvořeného jídelníčku. Uživatel jídelníček obdrží elektronicky na e-mailovou adresu Uživatele.

3.3 Uhrazením ceny Analýzy současného jídelníčku a stravovacích návyků, získává Uživatel právo na posouzení stravovacích zvyklostí a absolvování 1x30min. online odborné konzultace.

Online konzultace budou probíhat podle domluvy přes skype, google hangouts, whatsapp a jiné.

Odborná konzultace se skládá z analýzy životního stylu, stravovacích návyků, zdravotního stavu a analýzy vrozených neboli dědičných dispozic. Na základě získaných informací specialista odhalí chyby, kterých se dopouštíte ve svém jídelníčku a během konzultace prozradí tipy a triky, jak zhubnout, nabrat svaly a zlepšit kondici a dlouhodobě si ji udržet.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1.Uživatel je povinen uhradit jednorázově a bez prodlení cenu za objednané Služby stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to pomocí platební brány ComGate.

4.2. Uživatel má právo využívat objednané Služby.

4.3. Uživatel je povinen si ověřit svou dostupnost lokality před objednáním Výživový konzultace.

4.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

4.5. V případě, že bude Uživatel jednat způsobem, který porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo který je způsobilé poškodit Poskytovatele, může Poskytovatel Uživateli bez náhrady možnost Služby odebrat. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

5. Objednávka

5.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://bez-diet.cz/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://bez-diet.cz/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě Služby a to včetně všech bonusů. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://bez-diet.cz/?page_id=2 obchodní společnosti The Specialist s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, faktura

6.1.Cena Výživové konzultace činí 299 Kč včetně 21% DPH. Cena Stravovacího plánu na míru činí 1590 Kč včetně 21% DPH. Cena Analýzy současného jídelníčku a stravovacích návyků činí 590 Kč včetně 21% DPH. Prodávající je neplátcem DPH.

6.2.Na webové adrese https://bez-diet.cz/ je uvedená kupní cena Služeb. Prodávající je neplátcem DPH.

6.3. Prodávající vystaví po uhrazení ceny za Služby daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nejpozději do dvou pracovních dnů. Prodávající je neplátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

7. Reklamace

7.1. Vůči Poskytovateli, který vám poskytuje Služby, jste oprávněni uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele; změna osoby specialisty, který vám poskytuje poradenství v rámci poskytování Služeb, není důvodem reklamace. Reklamaci lze zaslat písemně na adresu sídla Poskytovatele anebo elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele.

7.2. Poskytovatel na základe Vaši žádosti o reklamaci sepíše reklamační protokol. Máte právo obdržet stejnopis reklamačního protokolu, který Vám bude odeslán elektronicky na e-mailovou adresu Uživatele.

7.3. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se s Poskytovatelem nedohodnete na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb.

7.4. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.

7.5.Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu vás o tom informuje s příslušným odůvodněním. Nesouhlasíte-li s vyřízením Reklamace, jste oprávněni požádat The Specialist s.r.o. o přezkoumání Reklamace elektronickou poštou na adrese info@bez-diet.cz. The Specialist s.r.o. si v takovém případě vyžádá od Poskytovatele reklamační protokol a další doklady o Reklamaci, prověří správnost vyřízení Reklamace a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve Poskytovatele, aby zjednal nápravu, a podá vám o tom zprávu; v opačném případě vás The Specialist s.r.o. vyrozumí, že Reklamaci ani po přezkoumání neuznává, a připojí příslušné odůvodnění. Přezkum Reklamace zajistí The Specialist s.r.o. ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena vaše žádost. Přezkumné řízení podle tohoto čl. 7.5 představuje fakultativní postup, který můžete, ale nemusíte využít; nevyužijete-li ho, nemá to žádný vliv na vaše práva daná těmito Obchodními podmínkami nebo zákonem.

8. Způsob a forma platby

8.1. Způsob platby

Platbu je možno provést prostřednictvím platební brány ComGate.

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytovatel má povinnost telefonicky zavolat nebo napsat e-mail Uživateli ohledně objednání Služeb do 3 pracovních dnů.

9.2. Poskytovatel má poskytnut souhlas Uživatele zasílat mu reklamních sdělení o svých dalších službách, a to prostřednictvím Uživatelem poskytnuté emailové adresy a telefonního čísla Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele.

10. Ochrana autorských práv

10.1. Výživová konzultace, Stravovací plánu na míru a Analýza současného jídelníčku a stravovacích návyků jsou autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2.Pravidla zpracovávání vašich osobních údajů Poskytovatelem jsou stanovena v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů The Specialist s.r.o., které jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách https://bez-diet.cz/.

11.3.Zásady zpracovávání a ochrany osobních údajů The Specialist s.r.o. se považují za součást těchto Obchodních podmínek.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.Uživatel byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci Služeb Poskytovatele jsou určeny výhradně ke vzdělávacím účelům tématu stravování a životního stylu a slouží jako všeobecná doporučení. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu stravování a volba životního stylu je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

12.2. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

12.3. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky přese-mailovou adresu na adresách uvedených s této Smlouvě a objednávce Uživatele.

12.4. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 20.04. 2020. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

Provozovatel webu www.bez-diet.cz

The Specialist s.r.o.

IČO: 05989183

Sídlo:

Ocelářská 975/45

190 00, Praha 9

Česká republika

Společnost je vedena na Městském soudě v Praze. Spis. značka C 274180.

Kontaktní údaje

Ing. Ivana Živčáková

email: info@bez-diet.cz

tel: +420 775 080 213

Tato web stránka používá soubory cookies, její prohlížením akceptujete jejich použití