Podmienky ochrany osobných údajov

The Specialist s.r.o.

1. Ochrana osobných údajov

 

1.1. Odoslaním formulára na dodávku služieb udeľuje Užívateľ spoločnosti The Specialist s.r.o. so sídlom Praha 9, Ocelářská 975/45, PSČ 190 00, IČ: 05989183 ako prevádzkovateľovi programu Zdravého stravovania a životného štýlu Ing. Iva Živčáková (ďalej len ako „Poskytovateľ“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a užívateľ potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienky ochrany osobných údajov, a že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

 

1.2 Poskytovateľ je správcom osobných údajov užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Poskytovateľ sa zaväzuje zapracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne v zmysle GDPR.

 

1.3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden prípadne viacero zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzické osoby.

Osobné údaje sú poskytované, preto aby Poskytovateľ mohol pripraviť ponuku služieb v oblasti Zdravého stravovania a životného štýlu a ďalej mohol v primeranom rozsahu posielať či inak komunikovať obchodné oznámenia týkajúcom sa tejto oblasti (najmä v podobe elektronických správ).

 

1.4 Pri objednávke sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a uskutočnenia ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnych povinností správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR  a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov aj na účely priameho marketingu.

 

1.5 S Ponukou služieb Vás nemusí kontaktovať iba poskytovateľ, ale aj iný partner, ktorý sa zúčastňuje programu Ing. Iva Živčáková, predovšetkým tým, že prevádzkuje poradňu Ing. Iva Živčáková. Poskytovateľ aj partneri sú oprávnení zpracovávať Užívateľove osobné údaje v súlade s týmto súhlasom prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí zaisťujú prevádzkové, servisné alebo IT služby. Všetci zúčastnení sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch a nesmú s nimi nakladať inak, než je stanovené v týchto podmienkach

 

1.6 Poskytovateľ ukladá osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a užívateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané.

 

1.7 Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľov prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má používateľ právo vzniesť námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

 

1.8 Užívateľ má právo podať Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

 

1.9 Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre Uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany poskytovateľov plniť.

 

1.10 Zo strany poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

 

1.11 Užívateľ záväzným potvrdením objednávky:

 

  • 1.11.1 súhlasí s použitím svojich osobných údajov taktiež na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumu trhu a priamych ponúk produktov zo strany poskytovateľa a tretích osôb, nie však častejšie ako 1x týždenne, a zároveň

 

  • 1.11.2 prehlasuje, že zasielanie informácií podľa ods. 7.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v zmysle noviel, a preto užívateľ so zasielaním informácií podľa ods. 7.4.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. vyslovene súhlasí.

 

  • 1.11.3 Súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne ​​odvolať na info@iva-sestakova.cz.

 

1.12 Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných dát a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. súbory cookie. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínané technológie.

 

2. Záverečné ustanovenia

 

2.1 Tieto podmienky strácajú platnosť uplynutím doby uvedenej v čl. 1.6 týchto podmienok.

 

2.2 Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami vyplnením prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplnením formulára používateľ vyjadruje, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

 

2.3 Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, popr. zašle novú verziu Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.

 

2.4. Kontaktné údaje Poskytovateľa vo veciach týkajúcich sa týchto podmienok: +420 775 080 213, info@iva-sestakova.cz.

 

2.5 Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 28.8.2019.

© 2016 Bez-diet.cz